„Разкриване на нови работни места в „Клийн Код Фектoри“ ЕООД по процедура „Ново работно място 2015 г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ПРОЕКТ BG05М9ОP001-1.003-0293
„Разкриване на нови работни места в „Клийн Код Фектори“ ЕООД“
по процедура „Ново работно място 2015 г.“
Обща стойност на проекта: 158 087.30 лв., от които 134 374.205 лв. средства от ЕСФ и 23 713.095 лв. от Национално съфинансиране.

Компанията „Клийн Код Фектори“ ЕООД на 10.08.2016 г. стартира реализирането на проект „Разкриване на нови работни места в „Клийн Код Фектори“ ЕООД“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-1.003-0293 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с продължителност 22 месеца и ще приключи в края на месец Май 2018 г.
Основната цел, която си е поставил екипът на проекта е разширяване на дейността на компанията и създаване на условия за поемане на значително по-голям брой поръчки, чрез разкриване на 10 нови работни места за допълнителни софтуерни разработчици, като предпоставка за устойчиво развитие.
Специфичните цели на проекта са:

Целите на проекта допринасят за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи, включени в проекта, а именно : активна работна реализация по специалността; постоянен доход; социално и здравно осигуряване; професионално усъвършенстване и развитие, повишаване на квалификацията; поява на перспектива и увереност; работа в колектив и добра обкръжаваща среда; подобряване на психическото състояние и самочувствие.

Основните дейности, които се планира да бъдат реализирани в периода на изпълнение на проекта са:

Успешното реализиране на дейностите по проекта ще доведе до постигането на конкретните цели, които си е поставила „Клийн Код Фектъри“ ЕООД и ще допринесе за повишаване на равнищата на заетост в България, а съответно и в Европейския съюз.

New_job_opening_logos.jpg