ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Ръководството на „Клийн Код Фектори“ ЕООД (CCF), в лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по качество и информационна сигурност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в компанията.
Политиката на CCF е да разшири пазарните си позиции, удовлетворявайки максимално изискванията на своите клиенти чрез предлагане на висококачествени и надеждни продукти и стремеж към непрекъснато развитие.
Ръководството съзнава, че просперитета на компанията и нейната стабилност зависят от нейните клиенти. Затова поставя в центъра на вниманието клиента. Обучението и квалификацията на служителите са предпоставка за висок професионализъм, респективно за качество на произвежданите продукти.
Ръководството изисква всички служители на фирмата да влагат максимални усилия, старание и отговорност при изпълнение на възложените им задачи с цел осигуряване на все по – високо качество, за да удовлетвори изискванията на своите клиенти и техните очаквания. Ръководството и служителите се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването на процесите в компанията.
Информацията е в основата на осъществяваната от CCF дейност. За опазването на тази информация CCF спазва законовите изисквания, поело е договорни ангажименти и по силата на своята система за управление на качеството и информационната сигурност има утвърдената практика да пази информацията от неразрешена промяна, увреждане, загуба или неправилно разпространение.
Политиката по качество и информационна сигурност на CCF представлява последващо стъпало в общата политика и организационното развитие на дружеството, определяща нови параметри и по-високи критерии за удовлетворяване изискванията на клиентите, защита на техните интереси и увеличаване на организационната устойчивост и конкурентоспособност на CCF.
Политиката се прилага по отношение на цялостната дейност, респективно – по отношение на инфраструктурата, служителите, софтуерите, хардуера, информационните масиви, документите и записите.
Политиката се прилага и по отношение на трети страни – доставчици на услуги, клиенти и други организации, имащи достъп до данни, информация и информационни системи на CCF или доставчици и подизпълнители, имащи отношение към качеството на продуктите на CCF.

Системата за управление на качеството и информационната сигурност на CCF функционира чрез ясно дефинирани, разпространени, осъзнати и управлявани чрез системата за управление отговорности.
Ръководството поема ангажимента да осигури всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и политика.
Ръководството гарантира, че изложената по-горе политика е известна на всички служители на CCF, че те разбират нейния смисъл и значение и се стремят да изпълняват произтичащите от това конкретни задачи.

София, 01 август 2017 г.

Робърт Танев,
Управител